Giuanna Dessì/Fulgence

In sa domu in faci a mimi e a is bisus mius ita arratza dde allirghia ddu at sempri! (Pessoa)

Bivere cun unu euro a sa die

In su mundu casi una persone ogni ses bivet cun prus pagu de unu euro. A contare is vidas issoro est su progetu nou de una fotògrafa prèmiu Pulitzer. . “Creo de èssere una giornalista chi at seberadu s’arte de sa fotografia pro dare atinu a su mundu. S’arte est unu poderosu mèdiu de espressada e chi est postu impare a su giornalismu at sa capatzidade de ischidare is cussèntzias conca unos cantu problemas, agiudandu sa cumprensione issoro. Custu est in pagu paràulas su chi fatzo.” — Renée C. Byer

Continue Reading

Pro more de s’alcol, onni annu 3,3 miliones de persones si morent

S’alcol paris a su tabacu, su malu papari e s’ausèntzia de movimentu funt is quatru causas de morte chi s’iant a podere transire, segundu s’Organizatzione Mundiali de sa Saludi (OMS). E pròpiu s’OMS at presentau de pagu unu stùdiu mundiali chi riguardat custa sustàntzia e sa printzipali cunsighèntzia chi sa bèvida provocat 3 miliones de mortes in totu su mundu, su 7,6 % funt òmines e su 4 % funt fèminas, donandu una mèdia de su 6% de totu is mortes, onni annu in totu sa terra.

Continue Reading

In Cina issòperare non est prus controidu

In Cina puru. Dae lunis 14 de abrili is traballadoris de sa Yue Yuen, sienda chi impreat prus de 60.000 dipendentes, funt in issòpero a Dongguan, citadi in su sud de Cina, chi paris a Guangzhou e Shenzhen formada unu logu mannu abitau dae is traballadoris de is maniestos, est a nàrrere prus o mancu 50 milionis de persones.

Continue Reading