Bivere cun unu euro a sa die

In su mundu casi una persone ogni ses bivet cun prus pagu de unu euro. A contare is vidas issoro est su progetu nou de una fotògrafa prèmiu Pulitzer. . “Creo de èssere una giornalista chi at seberadu s’arte de sa fotografia pro dare atinu a su mundu. S’arte est unu poderosu mèdiu de espressada e chi est postu impare a su giornalismu at sa capatzidade de ischidare is cussèntzias conca unos cantu problemas, agiudandu sa cumprensione issoro. Custu est in pagu paràulas su chi fatzo.” — Renée C. Byer

In su mundu casi una persone ogni ses bivet cun prus pagu de unu euro. A contare is vidas issoro est su progetu nou de una fotògrafa prèmiu Pulitzer. .
“Creo de èssere una giornalista chi at seberadu s’arte de sa fotografia pro dare atinu a su mundu. S’arte est unu poderosu mèdiu de espressada e chi est postu impare a su giornalismu at sa capatzidade de ischidare is cussèntzias conca unos cantu problemas, agiudandu sa cumprensione issoro. Custu est in pagu paràulas su chi fatzo.” — Renée C. Byer

Una persone ogni ses bivet cun 0,70 euro a sa die. Est una istatìstica sena sensu pro is chi no nde cumprendent is efetos in sa vida de cada die. Pro cussu sa fotògrafa Renée C. Byer at biaxau peri bator continentes pro documentari sa vida de cussos chi bivent in poberesa ùrtima, pro giari nùmenes e mustrare is caras de cussos chi nde sufrint. Nos mustrat persones, chi is vidas funt apoderadas de problemas de salude chi ant a podere essere sanados cun sa mexina moderna o chi traballant in cunditziones de arriscu pro duos soddos o chi fràigant domos in terrenos angenos ca comente a totu is esseres ùmanos depent puru bivere in calicunu logu. In su libru, Bivende cun unu dollaru pro die (Living on a Dollar a Day), Byer traduet unos datos sena sentidu in istòrias berdaderas, gasi chi pro nois siat prus fàtzile a intendere cumpassione e a si cumportare cun umanidade.
Est fatzili castiare custas immàgines e pensare chi no siant sa beridade, e puru est. Totu custu esistet. Est custa sa cosa prus difìtzile de cumprendere, a si nd’acatare chi ogni die ddu at 18.000 pipios, minores de chimbe annos, chi si morint pro càusas tontas. No est brulla. Comente est possìbile chi custu acontessat oe in die? Su libru meu est unu cumbidu a faghere. Ispero chi totu custu potzat mudare in is annos sighentes, chi si lompat a nde bogare sa poberesa e chi totu is esseres ùmanos podant gosare de is matessi cunditziones.

Renée C. Byer est rapresentada dae Zuma Press. Binchidora de unu prèmiu Pulitzer, traballat comente Senior Photojournalist pro su Sacramento Bee. Est àutora de is immagines pro su Living on a Dollar a Day, The Forgotten International, publicadu in abrili 2014. Pro ischire cumente agiudari TFI a nde bogare unu pagu de poburesa bisitai su situ issoro. (http://www.theforgottenintl.org/howWeCanHelp.html)