Partitzipai a su Mundu

Su Mundu est una gaseta de noas internatzionalis iscrita in sardu: teneus abisongiu de totu s’azudu possibili.
Chinechisiat podit partitzipai iscriendi artìculos crutzos para presentai noas in sa imprenta furistera. Pro incumentzai podis mandai unu articulu a [email protected] o iscriendutì abasciu.
No timmas a iscriri su sardu, mancai no est perfetu!As agatai azudu in su Ditzionariu online de sa limba sarda, pro furriai sas peraulas e connosci simizantes e variantes, e totu sos chi partizipant agiudant pro corigi.

No timas a iscriri su sardu

Nomi

Web

Cancuna cosa de tui